Оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик билан ишлаш хизмати ходимларининг функционал вазифалари

 

I. Бўлим бошлиғининг функционал вазифалари

 

Қўмита ахборот хизмати раҳбари ахборот хизмати фаолиятини бошқаради ва унга юклатилган вазифаларнинг ҳал этилишини таъминлайди, жумладан: Қўмита раҳбари билан бирга Қўмита ахборот фаолияти умумий стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқади;

Қўмита раҳбарини минтақавий ОАВлари фаолияти ва Қўмита фаолиятига нисбатан жамоатчилик фикрининг аҳволи ҳақида тезкор хабардор қилади;

PR-компанияларни истиқболли режалаштириш ва оммавий ахборот воситалари орқали Қўмита фаолияти ҳақида жамоатчиликнинг ижобий фикрини шакллантиришга қаратилган чора-тадбирларни тезкор режалаштиришда қатнашади;

минтақавий муаммолар бўйича қисқача ахборот хабарларини мунтазам равишда тақдим этади (даврини белгилаш мақсадга мувофиқ, масалан, ҳафтада 1 марта);

Қўмита раҳбарини минтақадаги ваколат доирасига кирадиган масалалар борасида ахборотга оид вазият ҳақида мунтазам равишда хабардор қилади;

босмаОАВларидаахборотва тематик мақолаларконцепциясиҳамдарежасиниишлабчиқади;

расмийхабарлар, матбуотахборотлариваҚўмитафаолиятигатегишли, ОАВлариучунваишвақтидазарурбўлганбошқаахборотматериаллариматнинитайёрлайди;

оммавийахборотвоситаларигаҚўмитафаолияти, Қўмитараҳбаринингэълонқилинадиганқарорлари, фармойишлари, мақсадлидастурлар, шунингдек, бошқаҳужжатлартўғрисидагимаълумотларнитақдимэтишбўйичаишниташкилэтадиваназоратқилади;

ОАВлари, бошқаташкилотвафуқароларнингҚўмитафаолиятитўғрисидагисўровларигажавобтайёрлайди;

ҚўмитафаолиятиниёритувчиминтақавийОАВларинингжурналистларигауслубийёрдамкўрсатади;

матбуотконференциялари, брифинглар, интервью вафуқаролар, оммавийахборотвоситаларивакиллари, давлаторганлариҳамдахўжаликюритувчисубъектларбиланучрашувларўтказилишиниташкилэтади;

оммавийахборотвоситаларидаҚўмитавакилларинингчиқишларинитаъминлайди;

ОАВларидаматериалларнижойлаштиришҳақидаҚўмита раҳбарияти билан келишади;

Қўмитавеб-сайтидажойлаштиришучунахбороттайёрлайди;

ОАВларидаҚўмитафаолиятитўғрисидагихабарлар мониторинги ватаҳлилиниўтказади;

Қўмитафаолиятитўғрисидагиэълонқилинганхабарларнингишончлилигитекширувиниамалгаоширади. Заруратбўлганҳолда, тушунтиришхатларивараддиялартайёрлайди;

ахборотхизматитузилмаси, штатларжадвали, ходимларнилавозимгатайинлашвалавозимданозодэтишбўйичатаклифларниҚўмитараҳбаригатақдимэтади;

ахборотхизматиходимларинитақдирлашвауларганисбатанинтизомийчораларниқўллаш, шунингдек, ахборотхизматигашартномаасосидагиишларгаҳақтўлашучунмолиявиймаблағажратишҳақидаҚўмитараҳбаригатаклифларкиритади;

ахборотхизматиходимларилавозиммажбуриятларинибелгилайдивауларнингмалакасиниоширишгакўмаклашади;

ўзваколатидоирасидахизматҳужжатларигаимзоқўяди.

 

II. Бўлим бош мутахассисининг функционал вазифалари

Қўмита ахборот хизмати бош мутахассиси ахборот хизмати фаолияти доирасида ўтказиладиган барча чора-тадбирларни ташкил этиш билан шуғулланади.

теле- ва радиоэфирда, босма матбуот саҳифалари, ахборот агентликлари хабарларида ва Қўмитанинг расмий сайтида Қўмита фаолиятига тааллуқли ахборот билан қатнашишни таъминлайди

медиамуносабатлар, ОАВлари вакиллари билан алоқаларни қўллаб-қувватлаш ва янгиларини ўрнатади;

ОАВларда расмий хабарлар, матбуот релизлари ва бошқа ахборот материалларини тарқатиш, жумладан, ижтимоий рекламани, турли масалалар юзасидан Қўмита фаолиятини тўлиқ ва холис ёритиш борасида ишни ташкил этади;

Қўмитавакилларининг теле ва радиодастурлардамеҳмонва эксперт сифатидаиштирокинитаъминлашюзасиданмузокараларолибборади;

матбуотконференциялари, брифинглар, ҚўмитавакилларинингОАВлариходимларбиланучрашувларидажурналистлариштирокиниташкилэтади;

Қўмитафаолиятиҳақидамақолаларэълонқилиш, сюжетларнижойлаштиришниташкилэтиш; мақолалар, теле- ёки радио дастурлар учунматериалларйиғишватайёрлашниамалгаошираётганжурналистларгакўмаклашади;

келишувларгамувофиқ, Қўмитафаолиятиҳақидахабарларчиқишиустиданназоратнийўлгақўйади;

Қўмитатомониданамалгаоширилаётганмақсадлидастурвамахсуслойиҳаларнингқўллаб-қувватланишинитаъминлашборасидаОАВларибиланмузокараларолибборади;

Қўмитанинграсмий Интернет-сайтидажойлаштиришучунматериаллартайёрлаш, уникераклиҳолатдасақлабтуради;

Қўмитаахборотхизматифаолиятидоирасидаўтказиладиганминтақавийчора-тадбирларнинг видео- вафотосъёмкалариниамалгаоширади.

 

III. Бўлим 1-тоифали мутахассисининг функционал вазифалари

теле- ва радиоэфирда, босма матбуот саҳифалари, ахборот агентликлари хабарларида ва Қўмитанинг расмий сайтида Қўмита фаолиятига тааллуқли ахборот билан қатнашишни таъминлайди;

медиамуносабатлар, ОАВлари вакиллари билан алоқаларни қўллаб-қувватлаш ва янгиларини ўрнатади;

ОАВларида расмий хабарлар, матбуот релизлари ва бошқа ахборот материалларини тарқатиш, жумладан, ижтимоий рекламани, турли масалалар юзасидан Қўмита фаолиятини тўлиқ ва холис ёритиш борасида ишни ташкил этади;

Қўмита вакилларининг телерадиодастурларда меҳмон ва эксперт сифатида иштирокини таъминлаш юзасидан музокаралар олиб боради;

матбуотконференциялари, брифинглар, ҚўмитавакилларинингОАВлариходимларбиланучрашувларидажурналистлариштирокиниташкилэтади;

Қўмитафаолиятиҳақидамақолаларэълонқилиш, сюжетларнижойлаштиришниташкилэтади;

мақолалар, теле- ёкирадиокўрсатувларучунматериалларйиғишватайёрлашниамалгаошираётганжурналистларгакўмаклашади;

келишувларгамувофиқ, Қўмитафаолиятиҳақидахабарларчиқишиустиданназоратнийўлгақўяди;

Қўмитатомониданамалгаоширилаётганмақсадлидастурвамахсуслойиҳаларнингқўллаб-қувватланишинитаъминлашборасидаОАВларибиланмузокараларолибборади;

Қўмитанинграсмийвеб-сайтидажойлаштиришучунматериаллартайёрлаш, уникераклиҳолатдасақлабтуради;

Қўмитаахборотхизматифаолиятидоирасидаўтказиладиганминтақавийчора-тадбирларнинг видео- вафотосъёмкалариниамалгаоширади.